top of page

結他入門👍🏻


大家都知讀大學其實好短暫又好珍貴🍂真係唔好浪費呢段黃金時間呀~ 同朋友仔一齊學結他👬充實時間之餘又學到嘢🙆‍♂


結他入門

4 次查看0 則留言
bottom of page