top of page
  • Star Music

結他入門👍🏻


大家都知讀大學其實好短暫又好珍貴🍂真係唔好浪費呢段黃金時間呀~ 同朋友仔一齊學結他👬充實時間之餘又學到嘢🙆‍♂

📍詳情:https://www.starmusic.hk/guitarcourse


結他入門

#學結他 #木結他班

4 次查看0 則留言